Project ‘Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast’

Projectcode
490.210
Uitvoerders
HKV Lijn in water
Thema
Waterbeheersing
Einddatum
01-06-2018

In dit project worden de dilemma’s en kennisvragen in beeld gebracht voor het bepalen van de risicoacceptatie op basis van inzicht in de integrale risicoanalyse voor neerslag/wateroverlast, overstroming door dijkdoorbraken, hitte en droogte. Het onderzoek richt zich op het bepalen van het totale risico van ‘water in de openbare ruimte’ en de bijdrage van iedere component. Het is een eerste stap naar een daadwerkelijke risicoanalyse voor waterbezwaar.

Achtergrond

Op dit moment worden er in de verschillende werkvelden van het waterbeheer - regionale keringen, regionale watersystemen, stedelijke waterketen - uiteenlopende aanpakken gehanteerd voor het afwegen van risico’s en het definiëren van risicoacceptatie. Dat verschil zit om te beginnen in de praktijk en het ontwerp van het watersysteem dat voor de afzonderlijke werkvelden verschilt. Maar ook in de ruimtelijke kant: hoe wordt ‘waterbezwaar’ (water als integraal onderdeel van de ruimte) ingepast in de ruimtelijke inrichting van stad of platteland en hoe kunnen de gevolgen van wateroverlast worden gereduceerd? ??

Voor beide componenten (ontwerp én gevolgbeperking) bestaan richtlijnen, ontwerpkaders en procesinstrumenten (zoals de watertoets). Deze zijn historisch gegroeid, waarbij men op basis van deze aanpak van oudsher daadwerkelijk in staat was om beslissingen te nemen. Dat betekent dat binnen de eigen ‘wereld’ de voor- en nadelen gewogen werden, en nog steeds worden.

Overstroming, wateroverlast, hitte en droogte worden - als belangrijkste aanleiding voor falen of crisissituaties - gedreven door extreme neerslag en/of andere extreme weerssituaties. Deze situaties doen zich door klimaatverandering naar verwachting steeds vaker voor. Hierdoor ontstaat er steeds meer behoefte aan een integrale risico-analyse, waarbij voor iedere component de risico’s op vergelijkbare wijze in kaart worden gebracht tot één risicobeeld, op basis waarvan waterbeheerders beslissingen kunnen nemen.